One thought on “手袋櫃

  1. 火鳳凰自言自語

    你有很多手袋喎,哈哈哈!我們的立法局曾經有手袋黨!
    [版主回覆03/07/2012 11:16:26]係呀,放晒上櫃先知原來有咁多,我是一個小小手袋迷呢!
    手袋黨咁政治的東西,我就完全無興趣,哈哈.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *